74 832 46 50, 691 554 955
·
biuro@mebleasan.pl
·
Pon. - pt. 10:00 do 18:00, sob 10:00 do 14:00

Regulamin

Asan Meble

Regulamin sklepu internetowego mebleasan.pl

I. Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 2. Konsument – zgodnie z art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio nie związaną z przedmiotem jej działalności gospodarczej tzn nie mającej dla niej charakteru zawodowego.
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego pod adresem www.mebleasan.pl.
 5. Sklep internetowy (sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.mebleasan.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienie.
 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy mebleasan.pl , a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 9. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Kodeks Cywilny (t. jedn. Dz. U. Z 2014 r. poz. 121 z póź. zm.).
 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustaw z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).
 12. Sprzedający – Andrzej Sukniewicz i Paweł Sukniewicz prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki jawnej ASAN – A. Sukniewicz i P. Sukniewicz- Sp. Jawna pod adresem : Ul. T. Kościuszki 2a/1, 58-200 Dzierżoniów wpisanej do rejestru przedsiębiorstw pod numerem KRS 0000096736, NIP 8821001499, REGON 890638466, czynne w dni robocze w godz. 10-18, w soboty w godz. 10-14.

II. Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.mebleasan.pl. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sklep Internetowy mebleasan.pl, działający pod adresem www.mebleasan.pl prowadzony jest przez Asan-A. Sukniewicz i P. Sukniewicz – Spółkę Jawną, z siedzibą w Dzierżoniowie przy ulicy T. Kościuszki 2a/1, 58-200 Dzierżoniów, NIP 8821001499, REGON 890638466.
 3. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do internetu. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe dla użytkownika dysponującego komputerem lub innym urządzeniem z dostępem do internetu, przeglądarką internetową, np. Firefox, Google Chrome lub inną, aktywnym kontem e-mail.
 4. Liczba oferowanych Towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja Zamówień na takie Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Klienta, aż do wyczerpania zapasów. Promocje, oferowane w Sklepie Internetowym nie łączą się, chyba, że co innego wynika z zasad danej promocji zamieszczonych w Sklepie Internetowym.
 5. Informacje podane w Sklepie Internetowym ( w szczególności dotyczące Cen Towarów) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Wszystkie podane na stronie Sklepu Internetowego ceny są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 7. Towary oferowane w Sklepie Internetowym są nowe, legalnie wprowadzone na rynek polski, posiadają także wszelkie niezbędne certyfikaty i zaświadczenia wymagane przez obowiązujące przepisy prawne.
 8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zabronione jest wykorzystywanie strony mebleasan.pl w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub Sklepu Internetowego.
 9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu za pośrednictwem odsyłacza umieszczonego na stronie głównej serwisu mebleasan.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.

 1. Klient może złożyć Zamówienie, po procesie rejestracji w Sklepie oraz po akceptacji niniejszego Regulaminu.
 2. Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikowania danych osobowych przesyłanych w internecie.
 3. Klient zobowiązany jest do korzystania z treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla mebleasan.pl.

IV. Zamówienie i zawarcie Umowy sprzedaży.

 1. Aby dokonać Zamówienia w Sklepie Internetowym należy wejść na stronę internetową mebleasan.pl i dokonać wyboru Towaru.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. Do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru.
 4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające m. in. opis wybranych towarów lub usług, łączne koszty Zamówienia.
 5. W celu wysłania Zamówienia należy zaakceptować treść Regulaminu, podać dane osobowe oznaczone jako obowiązkowe oraz nacisnąć przycisk potwierdzający złożenie Zamówienia.
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oswiadczenie woli zawarcia z mebleasan.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemy informatycznego Sklepu Internetowgo.
 7. Po zawarciu Umowy, klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
  1.  

V. Formy płatności, dostawa.

 1. Dostępnymi w Sklepie Internetowym formami płatności są:
  a. przedpłata na konto Sprzedającego tradycyjnym przelewem bankowym. Należności za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy należy uiszczać w PLN na numer konta 02952700070019032320000001. Zamawiający proszony jest o wpisanie w tytule przelewu numeru Zamówienia ze Sklepu Internetowego otrzymanego w e-mailu potwierdzającym Zamówienie.
  b. płatność gotówką za pobraniem – przy odbiorze Zamówienia. Wymagana jest wówczas wpłata zaliczki w wysokości 30% Ceny.
  c. przedpłata przelewem za pomocą systemu elektronicznych płatności przelewy24, także przy użyciu karty kredytowej.
  d. płatność kartą płatniczą w terminalu znajdującym się w sklepie stacjonarnym.
  e. płatność ratalna oferowana przez BNP Paribas.
  f. płatność ratalna oferowana poprzez CA Raty
 2. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego podany w potwierdzeniu Zamówienia lub daty wpłaty zaliczki.
 3. Sprzedający realizuje dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego transportem własnym lub za pośrednictwem firmy kurierskiej, spedytora. Szczegółowe koszty dostawy widoczne są dla Zamawiającego podczas składania Zamówienia oraz wskazane są w Sklepie Internetowym w zakładce Dostawa. Odbiór ze sklepu stacjonarnego – bezpłatnie. Koszt dostawy nie obejmuje wniesienia zamawianych mebli do lokalu Zamawiającego oraz ich montażu. Istnieje możliwość zamówienia takiej usługi za dodatkową opłatą.
 4. Termin realizacji Dostawy określony jest w procesie składania Zamówienia i następuje niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia. Jeżeli w Zamówieniu jest kilka Towarów o różnych terminach dostępności, za maksymalny czas dostępności Zamówienia należy przyjąć najdłuższy czas dostępności Towaru występującego w koszyku zamawianych Towarów.
 5. Dla danego Zamówienia wiążące są ceny z momentu złożenia Zamówienia.
 6. Sprzedający realizuje dostawy zamówionych Towarów na terenie Polski. W razie adresu dostawy poza granicami Polski, Zamawiający proszony jest o niezwłoczny kontakt ze Sprzedającym w celu ustalenia indywidualnych warunków Umowy sprzedaży, w szczególności kosztów dostawy Zamówienia.
 7. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych Towarów i do zapłaty określonej w Umowie sprzedaży kwoty za Zamówienie.
 8. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Konsumentem, Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty za Zamówienie.
 9. Przy dostawie Towarów, Zamawiający powinien sprawdzić, w obecności dostawcy, czy zarówno przesyłka, jak i Towary nie posiadają widocznych uszkodzeń wynikłych z transportu. W razie stwierdzenia uszkodzeń przesyłki, niekompletności lub innej niezgodności z Zamówieniem, Zamawiający powinien spisać protokół szkody w obecności dostawcy, udokumentowany zdjęciami oraz niezwłocznie zgłosić ten fakt do Sprzedającego.
 10. Na każdy sprzedany Towar wystawiana jest faktura VAT (na firmę lub imienna). Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia i zawartej Umowy sprzedaży.
 11. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Towarów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży Sklepu Internetowego.

VI. Prawo konsumenta do odstąpienia od Umowy.

 1. Zgodnie z art. 27 Ustawy konsumenckiej, Sprzedający informuje o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub osoba przez niego wskazana, wszedł w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas na piśmie przesłanym pocztą tradycyjną na adres Salon Meblowy ASAN, ul. T. Kościuszki 2a/1, 58-200 Dzierżoniów, lub pocztą elektroniczną na adres biuro2@mebleasan.pl o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Sprzedający prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymanej informacji.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi między innymi w odniesieniu do umów:
  – o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta,
  – w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  – w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia Zamówienia ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od Umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy. Nie ponosimy kosztu zwrotu rzeczy. Koszt transportu pokrywa Klient. Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Zwracane Towary Konsument przesyła na adres Salon Meblowy Asan, Ul. T. Kościuszki 2a/1, 58-200 Dzierżoniów niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Konsument powinien dołożyć starań w celu należytego zabezpieczenia Towaru na czas wysyłki.

VII. Reklamacje.

 1. Każdy Towar zakupiony w Sklepie Internetowym jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję producenta.
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania Towaru Państwu.
 4. Za pośrednictwem Sprzedającego, Konsument ma prawo skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych realizowanych przez serwis gwaranta lub złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 5. Reklamacje można składać na piśmie na adres: Salon Meblowy Asan, ul. T. Kościuszki 2a/1, 58-200 Dzierżoniów, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro2@mebleasan.pl.
 6. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W tym terminie Kupującemu zostanie zaproponowany sposób załatwienia reklamacji przez Sprzedającego.
 7. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

VIII. Ochrona danych osobowych.

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez firmę Asan-A.Sukniewicz i P.Sukniewicz-Spółka Jawna z siedzibą w Dzierżoniowie przy ulicy T.Kościuszki 2a/1, 58-200 Dzierżoniów, NIP 8821001499, REGON 890638466 jako administratora danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych usług elektronicznych lub zawarcia Umowy sprzedaży. Dane osobowe udostępnione Sprzedającemu nie będą przekazywane podmiotom trzecim, innym niż wskazane w Regulaminie, w innym celu niż wskazane w Regulaminie, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Klienta.
 3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.
 5. Sprzedający informuje, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza osobom trzecim zgromadzonych danych osobowych, chyba że na życzenie Klienta.

IX. Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy Konsumenckiej. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych usług elektronicznych.
 3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących jednocześnie Konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy sprzedaży.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem zajmuje się sad właściwy miejscowo wg przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem, sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.05.2021 r.